ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

PLAN DZIAŁANIA

plan działania

zostań partnerem sir

Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

wyszukaj partnera sir

Baza partnerów SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aktualności

Gdzie szukać brokerów innowacji? – Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

|

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. 
w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

 

Na podstawie:

1) art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.)

oraz

2) § 18 ust. 2 i 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)KSOW

|

Tłumaczenie ulotki informacyjnej EIP-AGRI Factsheet on Reducing emissions from cattle farming, która została opracowana przez Grupę Fokusową skupiającą się na redukcji emisji z hodowli bydła. Tłumaczenie zostało wykonane przez członka Grupy Fokusowej - Mateusza Sękowskiego, pracownika Centrum Doradztwa Rolniczego Oddziału w Radomiu. Ulotka w języku angielskim

|

Tradycyjnie pod koniec czerwca w dniach 24-25 odbyły się w Mikołowie Dni Otwartych Drzwi. Impreza wystawienniczo – targowa odbyła się już po raz 38 kontynuując prezentowanie osiągnięć ośrodka doradztwa rolniczego i rolnictwa śląskiego. Zapoczątkowana przez poprzednika dzisiejszego ośrodka, Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, wystawa zmieniała się i rozwijała tak ja zmieniała się doradztwo rolnicze. Liczni odwiedzający ( w tym roku ok.10.000) jak co roku mogli znaleźć wiele propozycji i atrakcji poczynając od sprzętu rolniczego czy innych firm zaopatrujących rolnictwo poprzez kiermasz roślin ogrodniczych czy wystawę małych zwierząt a kończąc na wydarzeniach które odbywały się na scenie, gdzie prezentowały się zespoły głównie z Kół Gospodyń Wiejskich. Jak co roku pokazał się śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, służąc poradą czy informacją dotyczącą wszystkiego co związane jest z gospodarstwem rolniczym i obszarami wiejskimi.

|

Informujemy dostawców i odbiorców produktów rolnych o dostępności innowacyjnej giełdy Dograne, stworzonej przez polski zespół partnerujący sieci SIR.

Jest to całkowicie zautomatyzowany system internetowy umożliwiający zarówno efektywne znalezienie stałych kontaktów handlowych i zbytu na surowce rolne, jak i realizowanie bieżącej współpracy z kontrahentami w branży.

Jak działa ta innowacja?

W dużym uproszczeniu, rynek współpracy Dograne rozszerza sposób działania tradycyjnej tablicy, na której rolnicy publikują ogłoszenia rolnicze o zaawansowany system algorytmicznego kojarzenia kontrahentów i ofert użytkowników. W przeciwieństwie do aktualnych rozwiązań desek ogłoszeniowych wymagających „fizycznego” zaangażowania rolnika już na etapie przeszukiwania ogłoszeń czy monitorowania zawartych w nich informacji, Giełda rolna Dograne automatyzuje każdy z trzech etapów nawiązywania współpracy rynkowej, w tym:

  • utworzenie i wprowadzenie na rynek oferty odzwierciedlającej potrzebę użytkownika co do kupna lub sprzedaży produktów rolnych,
  • skojarzenie i nawiązanie współpracy z precyzyjnie dopasowanym potencjalnym kontrahentem,
  • uzgodnienie szczegółowych warunków dostawy, terminu i specyfikacji produktu.
|

„Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych:

• Moving from source to sink in arable farming
• Circular Horticulture
• Enhancing production and use of renewable energy on the farm

|

Grupy Operacyjne - pierwsze doświadczenia
Zachęcamy do zapoznania się z polskojęzycznym materiałem filmowym pt. „Grupy Operacyjne – pierwsze doświadczenia”, zrealizowanym przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. zobacz film

|

W dniach 3-8.07.2017 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje Wyjazd studyjny – Rola innowacji w rolnictwie na przykładzie Holandii, działanie sieci innowacji w Holandii i wizyta w EPI-AGRI w Brukseli

Cel wyjazdu to wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych. Poprzez kontakty z holenderskim doradztwem, naukowcami, grupami operacyjnymi oraz osobami zajmującymi się budowaniem sieci i łączeniem poszczególnych podmiotów wzrośnie poziom wiedzy wśród uczestników wyjazdu, którymi są: doradcy, rolnicy, naukowcy, przedsiębiorcy. Ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pilotażowy nabór do działania „Współpraca” przyczyni się do aktywizacji potencjalnych uczestników Grup Operacyjnych, a wyjazd będzie znakomitym wsparciem do powstawania grup w województwie śląskim.

|

29 czerwca, dzień Świętych Piotra i Pawła, to w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Lublińcu zwyczajowo organizowane Dni Otwartych Drzwi. Na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kochcicach będącego częścią Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbyło się wydarzenie organizowane przez te dwie instytucje. W programie były między innymi szkolenia z zakresu uprawy roślin, prezentowano listę zalecanych odmian zgodnie z misją instytucji zajmującej się nowymi odmianami czyli Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych „Stymulowanie innowacji w hodowli roślin i nasiennictwie oraz wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej”. Obok szkoleń odbywały się pokazy maszyn i narzędzi rolniczych oraz wystawiały się firmy obsługujące rolnictwo.

|

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  w terminie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r.