ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

PLAN DZIAŁANIA

plan działania

zostań partnerem sir

Formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

wyszukaj partnera sir

Baza partnerów SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Aktualności

Gdzie szukać brokerów innowacji? – Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

|
Dziś ukazało się ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konkursie dla partnerów KSOW na wybór operacji do realizacji w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016–2017.

 

Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. 
w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017

Na podstawie:

  1. art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.) oraz
  2. § 18 ust. 2–4 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłasza konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017.

|

W dniu 5 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.TEKST ROZPORZĄDZENIA

 

Planowany nabór wniosków do Działania WSPÓŁPRACA planowany jest na czerwiec 2017r.( zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r. ogłoszonym na stronie MRiRW).

|

10 maja br odbyło się spotkanie pracownika Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z Panią Łucją Chrzęstek – Bar Dyrektorem Zespołu Szkól w Nakle Śląskim. Szkoła w Nakle jest jedyną szkoła rolniczą w województwie śląskim podległą bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Wobec nowych wyzwań stojących przed ośrodkiem dotyczących stworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich ustalono szereg tematów, które mogłyby być podstawa współpracy doradztwa ze szkolnictwem rolniczym. Dbając o przyszłe kadry naszego rolnictwa, którego podstawą rozwoju będą właśnie innowacje, praca poświęcona młodzieży szkolnej przyniesie efekty.

|

Sieć Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych:

  • Robust and resilient dairy production systems,
  • Agroforestry: introducing woody vegetation into specialised crop and livestock systems,
  • Diseases and pests in viticulture.

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższym zakresie mogą składać aplikacje do dnia 11 lipca br. Członkami Grupy mogą być: rolnicy, leśnicy doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu.

|

Przedstawiciele Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na czele z dyrektorem Panem Grzegorzem Boskim wzięli udział w Krajowym Kongresie Naukowo-Technicznym pn.: „Innowacje w Rolnictwie” organizowanej przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach działalności SIR. 

Tematyka konferencji była zróżnicowana, począwszy od prelekcji nt. tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wygłoszonej przez Panią Iwonę Obojską – Krajowego Koordynatora Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez wykłady o rolnictwie precyzyjnym i wykorzystaniu systemu GPS w rolnictwie, innowacyjnej technologii produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj, plonowaniu odmian soi genetycznie niemodyfikowanych, znaczeniu międzyplonów w integrowane produkcji roślin, na innowacyjnym gospodarowaniu wodami dla potrzeb rolnictwa kończąc.
Dziękujemy za zaproszenie….

https://www.facebook.com/SiecSIR/posts/1630401977280693

|

Podczas tegorocznej XXIV Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentował nową perspektywę współpracy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Prezentacja i promocja SIR przebiegała wraz z prezentacją stoisk Instytutów Naukowych Resortu Rolnictwa, które tworzyły całość w ramach projektu pn.: „ Wystawa „ Instytuty resortu rolnictwa- NAUKA POLSKA"- przykłady i promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa śląskiego". Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Celem operacji była promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR, wraz z promocją innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i leśnictwie prezentowanych przez Instytuty Rolnicze oraz aktywizacja potencjalnych odbiorców do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

|

W Katowicach w dniach 18 – 20 maja 2016 już po raz ósmy odbył się Europejski Kongres Gospodarczy, Wśród licznych sesji i paneli dyskusyjnych, w których brało udział kilkanaście tysięcy uczestników, nie zabrakło także i tych zajmujących się innowacjami. Pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie wzięli udział w panelach poświęconych innowacyjności, gdzie panelistami byli przedstawiciele między innymi firm, instytucji otoczenia biznesu i administracji. Wszyscy dyskutanci podkreślali rolę personelu, otwartego na nowości, wykazującego chęci szeroko rozumianej współpracy. Niemniej ważna jest atmosfera w pracy i odpowiednie bodźce skłaniające pracowników do otwartości na nowinki i powodujące wytworzenie odpowiedniego „klimatu dla innowacji”. I tutaj należy szukać sukcesu firmy poprzez wprowadzanie innowacji i budowanie przez to przewagi konkurencyjnej. Dobrą informacją była informacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pracach dotyczących przesunięcia akcentów w ocenie nauki i naukowca na wdrożenia i komercjalizację badań. Obecnie prymat mają prace teoretyczne i cały rozbudowany system „cytowań” co nie sprzyja wdrażaniem badań do praktyki. Udrożnienie dyfuzji innowacji oraz przepływu informacji będzie decydującym elementem sukcesu we wdrażaniu innowacji.

|

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w dniu 11 kwietnia 2016r. miał przyjemność gościć  w swojej siedzibie przedstawicieli Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z województwa opolskiego Pana Dariusza Sitko i  Panią Alicję Brychcy.
Bardzo serdecznie dziękujemy za miłą wizytę. Mamy nadzieję, że udział w naszym projekcie pn.
„ Innowacyjny model uprawy roślin w systemie rynnowym- w tym nowoczesna uprawa truskawki( system daszkowy) , realizowanego w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 w zakresie SIR był przykładem dobrej praktyki w ramach SIR.

 

Zapraszamy ponownie

|

W dniu 24 maja 2016 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbył się, organizowany corocznie, Dzień rzepaku. Uczestniczyły w nim firmy zajmujące się materiałem nasiennym, środkami ochrony roślin, nawozami, a także Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Plantatorzy w trakcie spotkania mogli dowiedzieć się o innowacjach w technologii uprawy rzepaku, jak również wymienić uwagi i spostrzeżenia.

Dyrektor stacji Pan Norbert Styrc przedstawił listę odmian zalecanych rzepaku ozimego na rok 2016 przedstawiając zdolności plonotwórcze poszczególnych odmian. Podzielił się też przy okazji, spostrzeżeniami na temat przezimowania plantacji rzepaku będących przedmiotem doświadczeń w Centralnym Ośrodku Badania Roślin Uprawnych (COBORU), którego częścią jest w województwie śląskim SDOO w Pawłowicach. W trakcie spotkania zapoznano uczestników założeniami Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich a także poinformowano o działaniu „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020.