ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 26 października 2018 odbyła się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie konferencja dotycząca krótkich łańcuchów dostaw żywności. Pierwszym etapem działań było przygotowanie ankiet dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych, które zostały rozesłane do trzech różnych grup respondentów. Ankieta 1 przeznaczona było dla osób zajmujących się produkcją wyrobów tradycyjnych/ regionalnych, Ankieta 2 przeznaczona była dla osób nie zajmujących się taką produkcją oraz Ankieta 3 przeznaczona dla mieszkańców województwa śląskiego. Ankiety pozwoliły na zorientowanie się w sytuacji produktu regionalnego i jego odbioru przez mieszkańców. Właściciele gospodarstw rolnych są w dużej mierze zainteresowani produkcją i sprzedażą wyrobów tradycyjnych i regionalnych, podobnie mieszkańcy interesują się tego typu wyrobami, są chętni do ich zakupy. Co w konsekwencji pozwala na wysnucie wniosku o atrakcyjności tej formy przedsiębiorczości, która spowoduje dywersyfikację dochodu rolniczego małych gospodarstw w województwie i przyczyni się do powstania pozarolniczych miejsc pracy w otoczeniu. Producenci potrzebują wsparcia w zakresie finansowym (preferencyjne kredyty, pożyczki itp.), w zakresie marketingowym i promocyjnym. Producenci i osoby planujące taką działalność widzą tutaj szczególną rolę Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które mogłyby organizować szkolenia w zakresie samej produkcji, marketingu, nowoczesnych form sprzedaży, organizować promocje, kontaktować producentów w celu tworzenia grup producenckich itp. Wyniki ankiet potwierdziły, że województwo śląskie ma ogromny potencjał w zakresie realizowania krótkich łańcuchów dostaw żywności, co przełoży się na rozwój województwa i przyczyni się do zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich i rozwój turystyki wiejskiej czy też agroturystyki bazującej na zróżnicowaniu kulturowym i krajobrazowym województw a śląskiego. Z racji tradycyjnego charakteru produktów regionalnych, zarówno mieszkańcy jak i producenci wyrazili niechęć do wprowadzania innowacji, szczególnie w recepturach czy sposobie produkcji.

Innowacyjne zatem mogą być formy sprzedaży (np. internet), forma reklamy i promocji, opakowanie, z których producenci korzystają rzadko, w związku z czym sprzedaż wyrobów ogranicza się tylko do rynku lokalnego. Na podstawie wyników ankiet przygotowano publikację pt. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności w oparciu o produkty regionalne w województwie śląskim” (ISBN: 978-83-946796-4-4). Publikacja została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.

Przygotowana konferencja była uzupełnieniem publikacji, pozwoliła w pewnym stopniu wyjaśnić zagadnienia pojawiające się w ankietach. Konferencja odbyła się 26 października 2018 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W konferencji wzięło udział 70 osób (łącznie  z zaproszonymi gośćmi).

W odpowiedzi na wyniki ankiet przygotowane zostały cztery prezentacje:

  • Sprzedaż bezpośrednia na przykładach gospodarstw z różnych państw Unii Europejskiej – prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
  • Bezpieczeństwo żywności. Elementy marketingu i promocji – dr inż. Piotr Kulawik
  • Sprzedaż bezpośrednia - Kanały dystrybucji. Aspekty prawne związane ze sprzedażą bezpośrednią – dr inż. Marzena Zając
  • Innowacyjność na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych  w województwie śląskim - skala i znaczenie zjawiska – dr inż. Joanna Tkaczewska

Dużym ograniczeniem, zdaniem uczestników konferencji, są limity produkcyjne i brak możliwości zatrudniania osób trzecich w zakresie realizacji produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego.

W rekrutację byli zaangażowani doradcy z ŚODR w Częstochowie pracujący w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego, dystrybuowali oni ankiety kierowane do rolników i przedsiębiorców sektora rolnego lub spożywczego. Do pozostałych uczestników, konsumenci i ich organizacje; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego, ankiety zostały przesłane e-mailem (lub pocztą).

Osoby, które odpowiedziały na ankiety otrzymały zaproszenia na konferencję.

Udział przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pozwolił na przygotowanie w sposób profesjonalnych ankiet oraz publikacji. Przygotowane prezentacje pozwoliły na pokazanie zagadnień krótkich łańcuchów dostaw żywności ze strony akademickiej. Wskazane zostały formy kontaktu producentów rolniczych z uczelniami, możliwości prowadzenia analiz i innych form współpracy. nastąpi upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, i na obszarach wiejskich. Pogłębiona i upowszechniona została wiedza 70 uczestników konferencji w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym. Przy okazji zainteresowani zdobyli znajomość systemów jakości żywności. Przyczyni się to do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego.

Prezentacja Bezpieczeństwo żywności, Kulawik

Prezentacja Elementy marketingu i promocji, Kulawik

Prezentacja Innowacyjność na rynku produktów regionalnych, Tkaczewska

Prezentacja Kanały dystrybucji aspekty prawne, Zając

Prezentacja Sprzedaż bezpośrednia na przykładach gospodarstw z różnych państw Unii Europejskiej, Migdal