ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

W dniach 25-27.10.2017r. odbył się wyjazd studyjny organizowany w ramach SIR-u ( Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich) pn. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”. W wyjeździe wzięło udział 45 uczestników w tym przede wszystkim pszczelarze, doradcy oraz osoby zainteresowane tematyką pszczelarską.

Głównym celem operacji było ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami z Polski oraz naukowcami i pszczelarzami z Czech, zapoznanie z innowacjami wprowadzanymi przez Instytut Pszczelarstwa w Dol, wymiana fachowej wiedzy naukowej przekazanej przez instytut naukowy, przeniesienie przykładów dobrych praktyk z terenu Czech na teren południowej Polski - województwa śląskiego. Realizacja tej operacji przyczyniła się do zawiązania potencjalnych grup operacyjnych na rzecz wprowadzania innowacji w pszczelarstwie, do pogłębiania ściślejszej współpracy z Instytutem Pszczelarskim w Dol oraz z czeskimi pszczelarzami. Operacja dała szansę zapoznania z modelowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i docelowo mogą być wdrażane w naszym kraju. Operacja posłużyła upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorze pszczelarskim w Polsce. Innowacyjne projekty badawcze dotyczące ochrony pszczół opracowane i realizowane w Czechach a przeniesione na teren Polski, zwłaszcza województwa śląskiego staną się w przyszłości ważnym czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich. Poprzez wyjazd nastąpiła aktywizacja pszczelarzy, pracowników jednostek doradztwa rolniczego oraz mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyka pszczelarską, celem osiągnięcia założeń Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich a co za tym idzie wsparcia współpracy międzynarodowej w zakresie najnowszych technologii.  

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zrealizował kolejną operację z Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa śląskiego.

W dniu 23 października 2017 roku odbył się wyjazd studyjny do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej , powiat tarnowski, województwo małopolskie.grupowe rzuchowacpl

W dniach 28 - 29 września br. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie/ Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie zrealizował kolejny projekt z Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie SIR pn. "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego" .

Celem wyjazdu było przybliżenie rolnikom innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji bydła mięsnego, a także przedstawienie produkcji bydła mięsnego jako alternatywy dla produkcji mleka szczególnie w przypadku rolników utrzymujących mniejsze stada.

Seminarium wyjazdowe przyczyniło się do nawiązania współpracy pomiędzy rolnikami, doradcami oraz przedstawicielami nauki. Taka wzajemna współpraca pozwoli na uzyskiwanie przez producentów lepszych wyników ekonomicznych w swojej produkcji. Doradcy zaś mają możliwość poszerzenia wiedzy w tym zakresie oraz wykorzystanie jej w szkoleniach i w codziennej pracy doradczej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jako jednostka koordynująca Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie śląskim zrealizował kolejny projekt w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017
w zakresie SIR.

W dniach 03-08.07.2017r. odbył się wyjazd studyjny do Holandii pn. „Rola innowacji w rolnictwie na przykładzie Holandii, działanie sieci innowacji w Holandii i wizyta w EPI-AGRI w Brukseli”.