ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

Celem operacji było podniesienie wiedzy oraz nabycie doświadczenia przez uczestników poprzez zapewnienie wizyt, spotkań oraz seminarium w stowarzyszeniach, farmach bydła mięsnego, instytutach, ubojniach bydła, przetwórniach mięsa wołowego oraz pozyskanie nowych kontaktów wśród rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli jednostek doradczych, naukowców z terenu woj. śląskiego.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego była grupa 41 rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli jednostek doradczych, naukowców z terenu woj. śląskiego. Uczestnicy zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w praktyce.

Poszczególnymi punktami wyjazdu studyjnego były:

1. Wizyta w Associazione Italiana Allevatori (Narodowe Stowarzyszenie Hodowców) – prezentacja struktury administracyjnej i zakresu działalności – spotkanie z jej przedstawicielami; prezentacja informacji nt. pogłowia/ras bydła we Włoszech, prowadzonych kontrolach i nadzoru hodowlanego bydła mięsnego i mlecznego, dyskusja nt. certyfikacji jakości produktów przetwórstwa; omówienie różnic i wspólnych kierunków w zakresie promocji mięsa wołowego oraz planów współpracy. Obecnie AIA zrzesza 27 stowarzyszeń hodowców poszczególnych ras i gatunków, 19 stowarzyszeń regionalnych hodowców, 47 stowarzyszeń z prowincji oraz 9 instytucji zajmujących się zootechniką np. typu laboratoria.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

SPRAWOZDANIE
z realizacji operacji „Wyjazd studyjny pn. Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winogron, produkcja wina/soków jako szansa ba rozwój obszarów wiejskich”
w dniach od 9 do 11 października 2019 r.

Celem operacji było podniesienie wiedzy oraz nabycie doświadczenia w zakresie organizacji
zakładania winnic oraz pozyskanie nowych kontaktów wśród rolników, doradców rolniczych i specjalistów Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, przedsiębiorców sektora rolnego z terenu woj. śląskiego, przedstawicieli organizacji rolniczych oraz przedstawicieli LGD.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego była grupa 30 rolników, doradców rolniczych i specjalistów Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, przedsiębiorców sektora rolnego z terenu woj. śląskiego, przedstawicieli organizacji rolniczych oraz przedstawicieli LGD. Uczestnicy zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w praktyce.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 28 czerwca 2019 roku odbyła się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie konferencja pn. „Nowoczesne metody marketingowe – innowacyjnym sposobem na zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych” zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja była współfinansowana  w ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja, cieszyła się zainteresowaniem rolników i doradców z terenu działania ŚODR Częstochowa, a jej celem było upowszechnianie wiedzy nt. nowoczesnych metod marketingowych, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych na rynku.  Marketing to działania rynkowe podejmowane w celu jak najkorzystniejszego sprzedawania wyrobów i usług, które wpływają i kształtują rynek żywności.  Jest również jednym z istotnych elementów składających się na sukcesy ekonomiczne gospodarstwa rolnego. Kluczowym elementem marketingu jest promocja, ponieważ dzięki niej producenci mogą informować potencjalnych nabywców o produkowanych towarach i zachęcać ich do zakupu. Rolnicy niejednokrotnie mają duży problem ze skutecznym wejściem na rynek i odpowiednią promocją produktów rolnych. Uczestnictwo w konferencji pozwoliło zapoznać się z nowoczesnymi metodami marketingowymi, które pozwolą na efektywne zwiększanie konkurencyjności produktów i usług oferowanych przez rolników.
Konferencję otworzył Pan Marek Dziubek Dyrektor ŚODR w Częstochowie, a następnie zaproszeni wykładowcy przedstawili prezentację.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 26 października 2018 odbyła się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie konferencja dotycząca krótkich łańcuchów dostaw żywności. Pierwszym etapem działań było przygotowanie ankiet dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych, które zostały rozesłane do trzech różnych grup respondentów. Ankieta 1 przeznaczona było dla osób zajmujących się produkcją wyrobów tradycyjnych/ regionalnych, Ankieta 2 przeznaczona była dla osób nie zajmujących się taką produkcją oraz Ankieta 3 przeznaczona dla mieszkańców województwa śląskiego. Ankiety pozwoliły na zorientowanie się w sytuacji produktu regionalnego i jego odbioru przez mieszkańców. Właściciele gospodarstw rolnych są w dużej mierze zainteresowani produkcją i sprzedażą wyrobów tradycyjnych i regionalnych, podobnie mieszkańcy interesują się tego typu wyrobami, są chętni do ich zakupy. Co w konsekwencji pozwala na wysnucie wniosku o atrakcyjności tej formy przedsiębiorczości, która spowoduje dywersyfikację dochodu rolniczego małych gospodarstw w województwie i przyczyni się do powstania pozarolniczych miejsc pracy w otoczeniu. Producenci potrzebują wsparcia w zakresie finansowym (preferencyjne kredyty, pożyczki itp.), w zakresie marketingowym i promocyjnym. Producenci i osoby planujące taką działalność widzą tutaj szczególną rolę Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które mogłyby organizować szkolenia w zakresie samej produkcji, marketingu, nowoczesnych form sprzedaży, organizować promocje, kontaktować producentów w celu tworzenia grup producenckich itp. Wyniki ankiet potwierdziły, że województwo śląskie ma ogromny potencjał w zakresie realizowania krótkich łańcuchów dostaw żywności, co przełoży się na rozwój województwa i przyczyni się do zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich i rozwój turystyki wiejskiej czy też agroturystyki bazującej na zróżnicowaniu kulturowym i krajobrazowym województw a śląskiego. Z racji tradycyjnego charakteru produktów regionalnych, zarówno mieszkańcy jak i producenci wyrazili niechęć do wprowadzania innowacji, szczególnie w recepturach czy sposobie produkcji.