ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

29 czerwca, dzień Świętych Piotra i Pawła, to w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Lublińcu zwyczajowo organizowane Dni Otwartych Drzwi. Na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kochcicach będącego częścią Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbyło się wydarzenie organizowane przez te dwie instytucje. W programie były między innymi szkolenia z zakresu uprawy roślin, prezentowano listę zalecanych odmian zgodnie z misją instytucji zajmującej się nowymi odmianami czyli Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych „Stymulowanie innowacji w hodowli roślin i nasiennictwie oraz wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej”. Obok szkoleń odbywały się pokazy maszyn i narzędzi rolniczych oraz wystawiały się firmy obsługujące rolnictwo.

|

Tradycyjnie pod koniec czerwca w dniach 24-25 odbyły się w Mikołowie Dni Otwartych Drzwi. Impreza wystawienniczo – targowa odbyła się już po raz 38 kontynuując prezentowanie osiągnięć ośrodka doradztwa rolniczego i rolnictwa śląskiego. Zapoczątkowana przez poprzednika dzisiejszego ośrodka, Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, wystawa zmieniała się i rozwijała tak ja zmieniała się doradztwo rolnicze. Liczni odwiedzający ( w tym roku ok.10.000) jak co roku mogli znaleźć wiele propozycji i atrakcji poczynając od sprzętu rolniczego czy innych firm zaopatrujących rolnictwo poprzez kiermasz roślin ogrodniczych czy wystawę małych zwierząt a kończąc na wydarzeniach które odbywały się na scenie, gdzie prezentowały się zespoły głównie z Kół Gospodyń Wiejskich. Jak co roku pokazał się śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, służąc poradą czy informacją dotyczącą wszystkiego co związane jest z gospodarstwem rolniczym i obszarami wiejskimi.

|

„Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych:

• Moving from source to sink in arable farming
• Circular Horticulture
• Enhancing production and use of renewable energy on the farm

|

Zachęcamy do zapoznania się z tłumaczeniem broszury Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI)
pt. "Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. W czym możemy pomóc?".  BROSZURA

|

W dniach 3-8.07.2017 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje Wyjazd studyjny – Rola innowacji w rolnictwie na przykładzie Holandii, działanie sieci innowacji w Holandii i wizyta w EPI-AGRI w Brukseli

Cel wyjazdu to wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych. Poprzez kontakty z holenderskim doradztwem, naukowcami, grupami operacyjnymi oraz osobami zajmującymi się budowaniem sieci i łączeniem poszczególnych podmiotów wzrośnie poziom wiedzy wśród uczestników wyjazdu, którymi są: doradcy, rolnicy, naukowcy, przedsiębiorcy. Ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pilotażowy nabór do działania „Współpraca” przyczyni się do aktywizacji potencjalnych uczestników Grup Operacyjnych, a wyjazd będzie znakomitym wsparciem do powstawania grup w województwie śląskim.

|

W dniach 21-22 marca br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania na rzecz SIR. W spotkaniu uczestniczyły 54 osoby. Pierwszego dnia omówiono najważniejsze sprawy bieżące związane z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, między innymi: ocenę wniosków partnerów KSOW, które zostały złożone w ramach konkursu nr 1/2017, procedurę zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, wdrożenie rekomendacji Centrum Doradztwa Rolniczego w sprawie funkcjonowania Sieci w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. 

|

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  w terminie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r.

|

W dniach 08-09 marca w Poznaniu odbyły się po raz XIII Dni Przedsiębiorcy Rolnego. Dwudniowa konferencja zorganizowana została pod hasłem „Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych”.

W ostatnich latach rosnącym wyzwaniem dla rolników są rosnące wymagania dotyczące warunków prowadzenia produkcji rolniczej. Dlatego też właściwe zarządzenia gospodarstwem staję się istotnym wyzwaniem przed, którym staja polscy rolnicy. Rolnicy sami maja wiele pomysłów,  lecz nie wszyscy je realizują. Niestabilna sytuacja rynkowa i wiele niewiadomych dotyczących przyszłości funkcjonowania rynków podstawowych produktów rolniczych ograniczają podejmowanie odważnych decyzji. O tych oraz wielu innych problemach współczesnego rolnictwa rozmawiano na przedmiotowej konferencji. Podczas pierwszego dnia imprezy odbyła się jedna sesja plenarna podczas, której swój referat pt. „Szanse i zagrożenia rozwoju rolnictwa w 2017 roku w kontekście Brexit, CETA, TTIP” wygłosił prof. Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Następnie odbyły się spotkania w trzech grupach dyskusyjnych: