ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

10 maja br odbyło się spotkanie pracownika Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z Panią Łucją Chrzęstek – Bar Dyrektorem Zespołu Szkól w Nakle Śląskim. Szkoła w Nakle jest jedyną szkoła rolniczą w województwie śląskim podległą bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Wobec nowych wyzwań stojących przed ośrodkiem dotyczących stworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich ustalono szereg tematów, które mogłyby być podstawa współpracy doradztwa ze szkolnictwem rolniczym. Dbając o przyszłe kadry naszego rolnictwa, którego podstawą rozwoju będą właśnie innowacje, praca poświęcona młodzieży szkolnej przyniesie efekty.

|

Przedstawiciele Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na czele z dyrektorem Panem Grzegorzem Boskim wzięli udział w Krajowym Kongresie Naukowo-Technicznym pn.: „Innowacje w Rolnictwie” organizowanej przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach działalności SIR. 

Tematyka konferencji była zróżnicowana, począwszy od prelekcji nt. tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wygłoszonej przez Panią Iwonę Obojską – Krajowego Koordynatora Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez wykłady o rolnictwie precyzyjnym i wykorzystaniu systemu GPS w rolnictwie, innowacyjnej technologii produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj, plonowaniu odmian soi genetycznie niemodyfikowanych, znaczeniu międzyplonów w integrowane produkcji roślin, na innowacyjnym gospodarowaniu wodami dla potrzeb rolnictwa kończąc.
Dziękujemy za zaproszenie….

https://www.facebook.com/SiecSIR/posts/1630401977280693

|

„Dołącz do Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji”…….             

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm

Sieć na rzecz Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działająca w Polsce jako podsieć KSOW-u  nie jest  nowym produktem w Unii Europejskiej. W 2012 roku Komisja Europejska powołała Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji, działające w krajach Europy.

W ramach PROW 2014-2020 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działa w 16 Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w Polsce. Jednostką koordynującą jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Myślą przewodnią, która niesie sieć są szeroko pojęte innowacje.

W województwie śląskim jednostką koordynującą SIR jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

|

W Katowicach w dniach 18 – 20 maja 2016 już po raz ósmy odbył się Europejski Kongres Gospodarczy, Wśród licznych sesji i paneli dyskusyjnych, w których brało udział kilkanaście tysięcy uczestników, nie zabrakło także i tych zajmujących się innowacjami. Pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie wzięli udział w panelach poświęconych innowacyjności, gdzie panelistami byli przedstawiciele między innymi firm, instytucji otoczenia biznesu i administracji. Wszyscy dyskutanci podkreślali rolę personelu, otwartego na nowości, wykazującego chęci szeroko rozumianej współpracy. Niemniej ważna jest atmosfera w pracy i odpowiednie bodźce skłaniające pracowników do otwartości na nowinki i powodujące wytworzenie odpowiedniego „klimatu dla innowacji”. I tutaj należy szukać sukcesu firmy poprzez wprowadzanie innowacji i budowanie przez to przewagi konkurencyjnej. Dobrą informacją była informacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pracach dotyczących przesunięcia akcentów w ocenie nauki i naukowca na wdrożenia i komercjalizację badań. Obecnie prymat mają prace teoretyczne i cały rozbudowany system „cytowań” co nie sprzyja wdrażaniem badań do praktyki. Udrożnienie dyfuzji innowacji oraz przepływu informacji będzie decydującym elementem sukcesu we wdrażaniu innowacji.

|

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonować będzie w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i będzie miała charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewni CDR.

Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów możliwa będzie dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.

|

W dniu 24 maja 2016 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbył się, organizowany corocznie, Dzień rzepaku. Uczestniczyły w nim firmy zajmujące się materiałem nasiennym, środkami ochrony roślin, nawozami, a także Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Plantatorzy w trakcie spotkania mogli dowiedzieć się o innowacjach w technologii uprawy rzepaku, jak również wymienić uwagi i spostrzeżenia.

Dyrektor stacji Pan Norbert Styrc przedstawił listę odmian zalecanych rzepaku ozimego na rok 2016 przedstawiając zdolności plonotwórcze poszczególnych odmian. Podzielił się też przy okazji, spostrzeżeniami na temat przezimowania plantacji rzepaku będących przedmiotem doświadczeń w Centralnym Ośrodku Badania Roślin Uprawnych (COBORU), którego częścią jest w województwie śląskim SDOO w Pawłowicach. W trakcie spotkania zapoznano uczestników założeniami Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich a także poinformowano o działaniu „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020.