ŚODR w Częstochowie 

Zadzwoń do nas: +(48) 34 377 01 01 

 Email: sodr@odr.net.pl

|

W dniu 24 sierpnia 2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poniżej przesyłam link do opublikowanej w dniu 31 sierpnia nowelizacji przepisów dla działania „Współpraca" PROW 2014-2020. Link poniżej

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1683

Jednocześnie dla ułatwienia i do chwili opublikowania jednolitej treści rozporządzenia, publikujemy nieformalną jednolitą treść  Rozporządzenia wraz ze zmianami z 4 rozporządzeń zmieniających

|

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja br. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz projektowaną ustawą o ochronie danych osobowych (druk sejmowy nr 2410), która ma zacząć obowiązywać w tym samym dniu, a jednocześnie z dniem jej wejścia w życie traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zmienione zostaną postanowienia §16 ust. 5 i 6 formularza umowy na realizację operacji przez partnera KSOW.

W związku z powyższym na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce dotyczącej konkursu dla partnerów KSOW został zamieszczony zaktualizowany formularz umowy na realizację operacji.

http://www.minrol.gov.pl/

|

Tłumaczenie ulotki informacyjnej EIP-AGRI Factsheet on Reducing emissions from cattle farming, która została opracowana przez Grupę Fokusową skupiającą się na redukcji emisji z hodowli bydła. Tłumaczenie zostało wykonane przez członka Grupy Fokusowej - Mateusza Sękowskiego, pracownika Centrum Doradztwa Rolniczego Oddziału w Radomiu. Ulotka w języku angielskim

|

Komisja oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 06.03.2018 roku, w dniu 18 kwietnia zakończyła pracę nad oceną wniosków na realizację operacji składanych przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla konkursu nr 2/2018 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r.

Lista ocenionych operacji

KSOW

|

Informujemy dostawców i odbiorców produktów rolnych o dostępności innowacyjnej giełdy Dograne, stworzonej przez polski zespół partnerujący sieci SIR.

Jest to całkowicie zautomatyzowany system internetowy umożliwiający zarówno efektywne znalezienie stałych kontaktów handlowych i zbytu na surowce rolne, jak i realizowanie bieżącej współpracy z kontrahentami w branży.

Jak działa ta innowacja?

W dużym uproszczeniu, rynek współpracy Dograne rozszerza sposób działania tradycyjnej tablicy, na której rolnicy publikują ogłoszenia rolnicze o zaawansowany system algorytmicznego kojarzenia kontrahentów i ofert użytkowników. W przeciwieństwie do aktualnych rozwiązań desek ogłoszeniowych wymagających „fizycznego” zaangażowania rolnika już na etapie przeszukiwania ogłoszeń czy monitorowania zawartych w nich informacji, Giełda rolna Dograne automatyzuje każdy z trzech etapów nawiązywania współpracy rynkowej, w tym:

  • utworzenie i wprowadzenie na rynek oferty odzwierciedlającej potrzebę użytkownika co do kupna lub sprzedaży produktów rolnych,
  • skojarzenie i nawiązanie współpracy z precyzyjnie dopasowanym potencjalnym kontrahentem,
  • uzgodnienie szczegółowych warunków dostawy, terminu i specyfikacji produktu.
|

W Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie rozpoczęła się realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019.

KSOW opiera się w głównej mierze na prawodawstwie unijnym z kluczowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Na podstawie tego kierunkowego rozporządzenia polski parlament uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, której jednolity tekst został ogłoszony 6 marca 2018.KSOW

|

Grupy Operacyjne - pierwsze doświadczenia
Zachęcamy do zapoznania się z polskojęzycznym materiałem filmowym pt. „Grupy Operacyjne – pierwsze doświadczenia”, zrealizowanym przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. zobacz film

|

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. 
w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

 

Na podstawie:

1) art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.)

oraz

2) § 18 ust. 2 i 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)KSOW

|

29 czerwca, dzień Świętych Piotra i Pawła, to w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Lublińcu zwyczajowo organizowane Dni Otwartych Drzwi. Na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kochcicach będącego częścią Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach odbyło się wydarzenie organizowane przez te dwie instytucje. W programie były między innymi szkolenia z zakresu uprawy roślin, prezentowano listę zalecanych odmian zgodnie z misją instytucji zajmującej się nowymi odmianami czyli Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych „Stymulowanie innowacji w hodowli roślin i nasiennictwie oraz wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej”. Obok szkoleń odbywały się pokazy maszyn i narzędzi rolniczych oraz wystawiały się firmy obsługujące rolnictwo.